Dzisiaj jest poniedziałek, 22 lipca 2019 r., 203 dzień roku
0
0
0
STREFA OBYWATELA | OGŁOSZENIA | WIDEO | ZAKUPY | GALERIA ZDJĘĆ | RODO
Budowa miejsc parkingowych, inwestycja w infrastrukturę i dotacje dla jednostek. Sesja nadzwyczajna już w czwartek
Dodał: MaG, 09-04-2019 07:54, odsłon: 2992

Stworzenie nowych miejsc parkingowych, modernizacja ulic miejskich oraz budowa infrastruktury. W czwartek zaplanowane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta Pionki.

ZŁOTUCHA DARIUSZ

Już w najbliższy czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta Pionki. Burmistrz Robert Kowalczyk przedstawił rozbudowany projekt uchwały, który przewiduje m.in. przeznaczenie pieniędzy z budżetu miasta na nowe inwestycje.

 

Propozycja burmistrza nie zawiera informacji o przeznaczeniu środków np. na budowę bloku komunalnego czy remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcjonowanie Galerii Format. Są natomiast nowe zadania, które zapewne ucieszą mieszkańców Pionek. Wśród propozycji znalazła się inwestycja  budowy miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 2 - Lipowy Zakątek, natomiast przy ulicy Niepodległości od. ul Kozienickiej do PSP nr 1 planuje się budowę miejsc parkingowych wraz z chodnikami oraz położenie nowej nakładki asfaltowej. Burmistrz proponuje również budowę odcinka drogi przy ulicy Armii Krajowej wraz z budową skrzyżowania ul. Reja/ Armii Krajowej, które posiada aktualne pozwolenie na budowę.

 

W projekcie uchwały znajdują się również pozycje, które znane są radnym z ostatniej sesji, a które nie zostały przegłosowane ponieważ burmistrz zdecydował się na wycofanie projektu uchwały. Proponowana uchwala przewiduje przeznaczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. przebudowa PSP 2. W 2018 roku nie zostały wykonane prace w ramach podpisanej umowy, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków w celu realizacji za dania. Zwiększeniem objęty jest również nadzór inwestorski oraz środki na wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku.

 

Burmistrz kolejny raz chce przeznaczyć środki na adaptację pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12 z przeznaczeniem na lokal dla klubów seniora z naszego miasta, dotację dla MOK, CAL, modernizację basenu miejskiego oraz remont pomieszczeń hali sportowej.

 

Szczegółowy opis zadań, które znalazły się w proponowanym projekcie uchwały zamieszczamy poniżej. Dane pochodzą z uzasadnienia do uchwały projektu nr 1. Sesja Rady Miasta Pionki zaplanowana została na czwartek 11 kwietnia na godzinę 13.00.

 

Uzasadnienie do uchwały

 

Wprowadzone w projekcie uchwały zmiany związane są z prawidłową realizacją budżetu miasta w 2019 roku.

 

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 812.689,88zł, w tym:

kwotę 500 .000,00zł z tytułu zwrotu podatku Vat naliczonego w związku z realizowaną inwestycją budowa cmentarz komunalnego,

 

kwotę 60.874,00zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z otrzymaną informacją o ostatecznej kwocie subwencji.

 

kwotę 1.200,00zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń społecznych, które podlegają zwrotowi do Wojewody.

 

oraz z tytułu otrzymanych refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację projektów unijnych

 

kwotę 43.630,93zł w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych",

 

kwotę 46.286,7Szł z tytułu refundacji wydatków na projekt „ Zielone Pionki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim",

 

kwotę 160.698,20zł z tytułu refundacji wydatków na projekt „ Modernizacja infrastruktury nad Stawem Górnym w pionkach szansą na eliminacje zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze" .

 

Wydatki

 

W planie wydatków wprowadza się zmiany w:

w dziale 500 rozdziale 50095 wprowadza się§ 4260 zakup energii na kwotę 5.000,00zł w związku z opłatami z tytułu energii elektrycznej na cmentarzu komunalnym .

 

dziale 600 rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę l. 132.337,14zł , w tym na :

 

- realizację zadań inwestycyjnych kwotę 700.000,00zł. Proponuje się wprowadzić środki finansowe do budżetu miasta na nowe zadania inwestycyjne związane ze stworzeniem nowych miejsc parkingowych , modernizacją ulic miejskich oraz budową infrastruktury . W budżecie na 2019 r nie przewidziano środków finansowych na ten cel, dlatego koniecznym jest za gwarantowanie środków finansowych w budżecie miasta celem realizacji tych za dania .

 

Szacowany koszt i propozycje to :

Budowa miejsc parkingowych przy Przedszkolu nr 2 - Lipowy Zakątek - koszt 90.000 zł, Ul. Niepodległości od. ul Kozienickiej do PSP nr 1 budowa miejsc parkingowych z chodnikami oraz nakładka asfaltowa - koszt ok. 480.00 zł, budowa parkingu za Urzędem Miasta - SO.OOO zł, budowa odcinka ul. Armii Krajowej wraz z budową skrzyżowania ul. Reja/ Armii Krajowej - aktualne pozwolenie na budowę - koszt ok. 80.000 zł

 

kwotę 432.337,14zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg i chodników miejskich. Zaplanowane w budżecie na ten cel środki są niewystarczające na realizację za dań.

 

w dziale 710 rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 293.000,00 zł na realizację za dania inwestycyjnego budowa cmentarza. W 2018 roku nie zostały wykonane wszystkie prace związane z budową murów oporowych oraz zakupem kolumbariów oraz budową chodnika przy powstających kolumbariach oraz do nowej części cmentarza . Na zabezpieczenie podpisanych umów z wykonawca mi niezbędne jest zwiększenie środków o wyżej wymienioną kwotę .

 

w dziale 710 rozdziale 71095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.828,75zł z tytułu współfinansowania zdania realizowanego przez Urząd Marszałkowski w zakresie e-administracji i geoinformacji. Miasto podpisało umowę  na dofinansowanie zadania  realizowanego  od 2016  roku. W bieżącym roku został podpisany aneks do umowy określający poziom dofinansowania na 2019 rok.

 

w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 85.000,00zł  na zapłatę wynagrodzenia z tytułu doradztwa podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku VAT. (po stronie dochodów zaplanowano z tego tytułu środki w wysokości 500.000,00zł)

 

w dziale 801 zwiększa się plan o kwotę 454.000,00zł, w tym na:

realizację zadań inwestycyjnych kwotę 290.000,00zł, z tego na realizację :

zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa PSP 2 . W 2018 roku nie zostały wykonane prace w ramach podpisanej umowy, stąd konieczność zwiększenia planu wydatków w celu realizacji za dania. Zwiększeniem objęte jest również nadzór inwestorski oraz zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji klatki schodowej w budynku.

 

wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. ,,Adaptacja budynku przy ul. Leśnej na potrzeby szkoły muzycznej i przedszkola" . Na 2019 rok na przygotowanie dokumentacji zaplanowano środki w wysokości 50.000,00zł .

 

realizację zadań bieżących kwotę 164.000,00 w tym kwotę 20.000,00zł na montaż kotar w Sali gimnastycznej PSP Nr 5, w celu podziału Sali na trzy mniejsze sale, co umożliwi przeprowadzenie kilku lekcji wychowania fizycznego jednocześnie oraz kwotę 120.000,00zł na dostosowanie i doposażenie Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby organizacji nowego roku szkolnego 2019/ 20 20. W związku z wprowadzonymi od dnia 1 września 2019r. zmianami organizacyjnymi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Pionkach dot. wprowadzenia jednozmianowości w budynku przy  ul.  Niepodległości  3  dla   dzieci   z   klas  I   -   III,  niezbędne   jest   przystosowanie  3   sal   lekcyjnych ,  a mianowicie wyposażenie sal w meble, ławki i krzesełka dostosowane pod względem wieku i wzrost u dziecka  zgodnie  z  zasadami  bhp.  Dotychczas   w  salach   uczyli  się   uczniowie   starszych   roczników w  związku  z  czym  wykorzystanie  tych  mebli  nie  jest  możliwe  ze  względu  na  ich  niedostosowanie do wzrostu dzieci.

 

w dziale 852 rozdziale 85295 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.449,99zł w związku z koniecznością zabezpieczenia realizacji projektu unijnego przez MOPS. W 2018 roku nie zostały wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na realizację projektu. Aby zadnie mogło być wykonane w całości niezbędne jest wprowadzenie tych środków do budżetu miasta .

 

w dziale 855 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.200,00zł z tytułu zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa w rozdziale 85504 i 85513.

 

w dziale 900 rozdziale 90003 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta .

 

w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,00zł, w tym na realizację zadań bieżących 80.000 ,00zł na utrzymanie zieleni miejskiej, w tym zrewitalizowanych terenach zielonych oraz kwotę 40.000,00zł na realizację zadań  majątkowych  - ,,Zielone  Pionki  -  zagospodarowanie  i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim " z przeznaczeniem na instalację monitoringu wizyjnego na modernizowanych terenach zielonych w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców korzystają cyc h z parku oraz ze względu na zwiększone ryzyko dewastacji nowopowstałej infrastruktury. Instalacja kamer monitoringu spełni funkcje prewencyjną gdyż jest ona narzędziem powszechnie stosowanym w zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscach publicznych. W projekcie nie przewidziano środków finansowych na ten cel , dlatego proponuje się jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków na realizację tego za dania.

 

w dziale 900 rozdziale 90015 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego , w kwocie 1 00.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia miejskiego pomiędzy Halą Sportową a MOK oraz budowa oświetlenia przy Cmentarzu Starym w Pionkach.

 

w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00zł na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej gminy.

 

w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 185.000,00zł z przeznaczeniem na: realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. ,,Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Aleje Lipowe 12" z przeznaczeniem na lokal dla klubów seniora z naszego miast a. Na wykonanie zadania zabezpieczono środki w wysokości 75.000,00zł, realizację nowego zadania w ramach czynów społecznych w wysokości 60.000,00zł na wspólne działania ze wspólnotami mieszkaniowymi w tym ze Wspólnotą przy ul. Żeromskiego 4 i Słowackiego 1, realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. przygotowanie dokumentacji projektowej na modernizacją targowiska miejskiego Manhattan - SO.OOO zł

 

w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00zl z przeznaczeniem na dotację dla MOK na działania kulturalno- edukacyjne oraz remont tarasu i oświetlenia.

 

w dziale 921 rozdziale 92116 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,00zł na dotacje dla biblioteki przeznaczonej na promowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz urząd zenie plenerowych czytelni.

 

dziale 921 rozdziale 92195 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200.000,00zł z przeznaczeniem na działalność CAL-u w związku ze zwiększeniem zadań z zakresu promocji oraz Kuriera Pionkowskiego.

 

w dziale 926 rozdziale 92601 zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł z przeznaczeniem na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych: ,,Modernizacje basenu miejskiego - Etap II", z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń szatni, prysznicy oraz wykonania brodzików do dezynfekcji stóp przed wejściem na basen . Prace te zostały zalecone przez Sanepid z ostatecznym terminem realizacji do 31 grudnia 2019 roku. Na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00zł.

 

,,Modernizację i adaptacje pomieszczeń w budynku hali sportowej" zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń na pomieszczenia biurowe oraz montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu hali.

 

W wyniku zaproponowanych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 2.368.126,00zł, do łącznej kwoty 4.016.126,00zł, który finansowany będzie wolnymi środkami, kredytem w wysokościach określonych w§  2 ust . 1 uchwały budżetowej .

 

Rozchody

W związku z tym, że w 2018 roku nie wyemitowano obligacji w wysokości 1.360.000,00zł,  z  których pierwszy wykup w wysokości 100.000,00zł przypadał na 2019 rok, zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty zobowiązań o kwotę 100.000,00zł.

 

Jednocześnie zwiększa się plan rozchodów o kwotę 100.000,00zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla spółki ekoPionki na zakup wyposażenia, które pozwoli spółce na pełną realizację zadań. Pożyczka udzielona będzie na okres 2 lat. Spłata pożyczki nastąpi w 2020 roku.

 

Przychody

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków oprócz zaplanowanych dochodów wprowadza się do budżet u środki pochodzące z wolnych środków w wysokości 2.468.126,00zł, z tytułu środków, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.

 

Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały rezygnuje się z planowanych do emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.398 .000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pożyczki w wysokości 250.000,00zł . Natomiast planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej kwocie 4.592.063zł. Takie ro związani e pozwoli przeprowadzić jedną procedurę w celu uzyskania środków na finansowanie zadań ujętych w budżecie miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

Mazda AC CORTES
Skontaktuj się z autorem tekstu: MaG
Facebook
Google
Wykop
Zgłoś
Wyślij
Drukuj
Komentowanie dozwolone wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników portalu.
Wasze komentarze
I znów zbitek do przegłosowania, w tym nowe "wystrzelone pomysły". A Radni prosili wielokrotnie o rozbicie uchwały budżetowej na mniejsze oraz odrębną uchwałę dot. modernizacji PSP nr 2..
Komu/ Czemu ma służyć np.: "[size= small]Modernizację i adaptacje pomieszczeń w budynku hali sportowej" zaplanowano środki w wysokości 100.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń na pomieszczenia biurowe oraz montaż instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu hali."?[/size]
09-04-2019, 09:45:26
+ 35
- 63
odpowiedz
Nowicjusz
Ten,remont pomieszczeń w hali sportowej na biurowe , klima to nic innego jak zakumuflowane przygotowania do powolania Posiru na , który powołanie Rada,zgody nie,dala ale po remincie w przyszłości......a,burmistrz zrobi co zechce
10-04-2019, 16:20:04
+ 27
- 5
odpowiedz
Tak jak przeczuwałam. Szybko zatęsknicie za burmistrzem Z.
11-04-2019, 10:32:51
+ 70
- 46
odpowiedz

KONTO UŻYTKOWNIKA
WIĘCEJ +

Login:

Hasło:ZOBACZ WIĘCEJ
WSZYSTKIE +
WYDARZENIA-IMPREZY

Gmina Kozienice
Zobacz więcej
WSZYSTKO BLISKO - WIRTUALNA GALERIA HANDLOWA ZAPRASZA
PRZEJDŹ DO GALERII +
NA GÓRĘ STRONY +
Nasze serwisy:
Kategorie:
Informacje:
Reklama:
Gazeta Pionki24 to niezależne medium elektroniczne w Pionkach - jako jedyni całodobowo informujemy o wydarzeniach w mieście i regionie. Dzięki rzetelności i szybkości w przekazywaniu informacji oraz przynależności do grupy medialnej każdego dnia odwiedza nas wiele tysięcy czytelników.

Kontakt z działem reklamy:
reklama@arpass.pl lub 500-304-413

Kontakt z redakcją:
redakcja@pionki24.pl lub 501-572-992
facebook